بلند ترين آسمانخراش جهان در كشور آذربايجان و درياي خزر احداث مي شود!

یازار : هاراي


طي چند سال گذشته بيشتر خبرها در مورد ساخت برج هاي بلند جهان از سوي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بوده است. اما حالا نوبت به درياي خزر و كشور آذربايجان رسيده تا بلندترين آسمانخراش جهان را به ارتفاع ۱۰۵۰ متر بسازد.

قرار است اين برج با نام برج آذربايجان توسط يك گروه تجاري ساخته شود. اگر بخواهيد اندازه آن را با نزديك ترين رقيب ها مقايسه كنيد بايد بدانيد كه برج آذربايجان ۲۲۰ متر از برج خليفه دبي كه هم اكنون ركورد دار جهان به حساب مي آيد بلند تر است و از برج پادشاهي عربستان كه در دست احداث مي باشد نيز ۵۰ متر بلند تر خواهد بود.

اين آسمانخراش ۱۸۹ طبقه قرار است در جزيره اي مصنوعي در كنار درياي خزر احداث شود و بخشي از يك پروژه احداث يك شهر با ۴۱ جزيره مصنوعي خواهد بود كه ۲۰۰۰ هكتار زمين به اين كشور اضافه خواهد كرد.

قرار است عمليات احداث اين برج كه در مقابل زلزله هاي ۹ ريشتري هم دوام مي آورد، از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۱۹ به پايان برسد و براي ساخت آن بودجه اي معادل ۲ ميليارد دلار اختصاص يافته است.

  • [ ]